Auto 10m trở lên tặng 1%


Toàn bộ các cú pháp của tất cả thành viên

STT ID đơn Hãng phát hành Game Gói Người gửi SMS Phản hồi Trạng thái Time
1 231625 cuphap FF 10,000 đ id 10845 GARENA DK10 FF 5403269085017617425 Nạp thành công bởi SDT: 0357450621 2021-02-26 19:03:36
2 231600 cuphap FF 20,000 đ id 10845 GARENA DK20 FF 16603742192102724358 Nạp thành công bởi SDT: 0869192845 2021-02-26 18:56:51
3 231452 cuphap NAP50 50,000 đ id 2684 VNG TULKO NAP50 20210226015323068 Nạp thành công bởi SDT: 0976951162 2021-02-26 18:19:39
4 231246 GARENA FF 10,000 đ id 2181 GARENA DK10 FF 2815234068544595933 Nạp thành công bởi SDT: 0379508553 2021-02-26 17:49:07
5 231160 cuphap LQ 10,000 đ id 3510 GARENA DK10 LQ 14241321456067273125 Nạp thành công bởi SDT: 0337724015 2021-02-26 17:26:47
6 231156 cuphap LQ 200,000 đ id 3510 GARENA DK200 LQ 15942106753021157105 Nạp thành công bởi SDT: 0369455907 2021-02-26 17:26:13
7 230876 cuphap LQ 100,000 đ id 1 GARENA DK100 LQ 311515789101263210 Nạp thành công bởi SDT: 0336446301 2021-02-26 16:58:25
8 230873 cuphap LQ 100,000 đ id 1 GARENA DK100 LQ 5359940614875230090 Nạp thành công bởi SDT: 0976951162 2021-02-26 16:58:10
9 230796 GARENA FF 20,000 đ id 2181 GARENA DK20 FF 8763882093192992768 Nạp thành công bởi SDT: 0336766836 2021-02-26 16:45:29
10 230793 GARENA FF 10,000 đ id 2181 GARENA DK10 FF 11294738307490308444 Nạp thành công bởi SDT: 0379508553 2021-02-26 16:45:11
11 230667 cuphap FO4 20,000 đ id 10466 GARENA DK20 FO4 18141896054685332951 Nạp thành công bởi SDT: 0346132884 2021-02-26 16:16:02
12 230666 cuphap FO4 20,000 đ id 10466 GARENA DK20 FO4 17292681204330369534 Nạp thành công bởi SDT: 0379508553 2021-02-26 16:15:55
13 230363 GARENA FO4 100,000 đ id 2181 GARENA DK100 FO4 2958221452347929546 Nạp thành công bởi SDT: 0369455907 2021-02-26 15:31:25
14 230168 cuphap NAP10 10,000 đ id 9904 VNG THILO NAP10 20210226511808288 Nạp thành công bởi SDT: 0966372271 2021-02-26 15:01:50
15 230165 cuphap NAP20 20,000 đ id 9904 VNG THILO NAP20 20210226511800129 Nạp thành công bởi SDT: 0386232056 2021-02-26 15:01:24
16 230146 cuphap NAP50 50,000 đ id 9904 VNG THILO NAP50 20210226511730377 Nạp thành công bởi SDT: 0369455907 2021-02-26 14:57:39
17 230064 cuphap FO4 10,000 đ id 10466 GARENA DK10 FO4 15537368863635508514 Nạp thành công bởi SDT: 0386232056 2021-02-26 14:39:35
18 230062 cuphap FO4 20,000 đ id 10466 GARENA DK20 FO4 4880958132148707473 Nạp thành công bởi SDT: 0966372271 2021-02-26 14:39:30
19 230042 GARENA FF 20,000 đ id 2181 GARENA DK20 FF 2451701389492889367 Nạp thành công bởi SDT: 0393101781 2021-02-26 14:33:04
20 230039 GARENA FF 10,000 đ id 2181 GARENA DK10 FF 6086938766621955692 Nạp thành công bởi SDT: 0386232056 2021-02-26 14:32:47
21 229938 cuphap FO4 10,000 đ id 10466 GARENA DK10 FO4 15365462826160887881 Nạp thành công bởi SDT: 0386232056 2021-02-26 14:06:13
22 229936 cuphap FO4 20,000 đ id 10466 GARENA DK20 FO4 5026305768728672774 Nạp thành công bởi SDT: 0329836900 2021-02-26 14:06:07