VIETTEL KHÔNG MY HOẠT ĐỘNG 24/7


Toàn bộ các cú pháp của tất cả thành viên

STT ID đơn Hãng phát hành Game Gói Người gửi SMS Phản hồi Trạng thái Time
1 2068439 cuphap M03 100,000 đ id 11 VTCM DK100 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0337061862 2020-09-24 23:52:51
2 2068437 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0365566280 2020-09-24 23:52:45
3 2068436 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0355072278 2020-09-24 23:52:45
4 2068435 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0389862912 2020-09-24 23:52:44
5 2068434 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0383838244 2020-09-24 23:52:44
6 2068433 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0325020341 2020-09-24 23:52:43
7 2068432 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0337400096 2020-09-24 23:52:43
8 2068431 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0367659475 2020-09-24 23:52:43
9 2068430 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0368874396 2020-09-24 23:52:42
10 2068429 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0969287854 2020-09-24 23:52:42
11 2068428 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0375835302 2020-09-24 23:52:41
12 2068427 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0362636617 2020-09-24 23:52:41
13 2068426 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0363203921 2020-09-24 23:52:40
14 2068425 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0325288546 2020-09-24 23:52:40
15 2068424 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0325369271 2020-09-24 23:52:39
16 2068423 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0373634003 2020-09-24 23:52:39
17 2068422 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0338880754 2020-09-24 23:52:39
18 2068421 cuphap M03 200,000 đ id 11 VTCM DK200 M03 LAMPHATTHINH08 Nạp thành công bởi SDT: 0326046821 2020-09-24 23:52:38
19 2068416 cuphap LQ 200,000 đ id 5 GARENA DK200 LQ 8881740460538540978 Nạp thành công bởi SDT: 0325369271 2020-09-24 23:46:56
20 2068375 cuphap LM 200,000 đ id 111 GARENA DK200 LM 5760991556837844499 Nạp thành công bởi SDT: 0969287854 2020-09-24 23:34:59
21 2068374 cuphap LM 200,000 đ id 111 GARENA DK200 LM 6201992742504939831 Nạp thành công bởi SDT: 0337400096 2020-09-24 23:34:23
22 2068327 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517674624 Nạp thành công bởi SDT: 0362636617 2020-09-24 23:04:18
23 2068326 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517671616 Nạp thành công bởi SDT: 0356053829 2020-09-24 23:04:01
24 2068325 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517668439 Nạp thành công bởi SDT: 0337400096 2020-09-24 23:03:44
25 2068324 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017720365 Nạp thành công bởi SDT: 0329324138 2020-09-24 23:03:25
26 2068323 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017716842 Nạp thành công bởi SDT: 0362636617 2020-09-24 23:03:08
27 2068322 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517656530 Nạp thành công bởi SDT: 0363203921 2020-09-24 23:02:50
28 2068321 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517651360 Nạp thành công bởi SDT: 0368874396 2020-09-24 23:02:31
29 2068320 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517646155 Nạp thành công bởi SDT: 0337061862 2020-09-24 23:02:11
30 2068319 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017698276 Nạp thành công bởi SDT: 0346672378 2020-09-24 23:01:52
31 2068318 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017693699 Nạp thành công bởi SDT: 0355072278 2020-09-24 23:01:34
32 2068317 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517634186 Nạp thành công bởi SDT: 0372787205 2020-09-24 23:01:17
33 2068315 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017684823 Nạp thành công bởi SDT: 0356053829 2020-09-24 23:00:55
34 2068303 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517496538 Nạp thành công bởi SDT: 0339593751 2020-09-24 22:52:13
35 2068302 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517491932 Nạp thành công bởi SDT: 0358783559 2020-09-24 22:51:54
36 2068301 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017542719 Nạp thành công bởi SDT: 0346672378 2020-09-24 22:51:37
37 2068300 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517480598 Nạp thành công bởi SDT: 0355072278 2020-09-24 22:51:05
38 2068299 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517473386 Nạp thành công bởi SDT: 0363203921 2020-09-24 22:50:45
39 2068298 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517468211 Nạp thành công bởi SDT: 0373634003 2020-09-24 22:50:38
40 2068296 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517460282 Nạp thành công bởi SDT: 0344441935 2020-09-24 22:49:40
41 2068294 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517452820 Nạp thành công bởi SDT: 0365566280 2020-09-24 22:49:14
42 2068292 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017504435 Nạp thành công bởi SDT: 0363388891 2020-09-24 22:48:53
43 2068291 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517441554 Nạp thành công bởi SDT: 0383838244 2020-09-24 22:48:29
44 2068290 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517435268 Nạp thành công bởi SDT: 0969287854 2020-09-24 22:48:10
45 2068289 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017490303 Nạp thành công bởi SDT: 0368874396 2020-09-24 22:47:52
46 2068287 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017484850 Nạp thành công bởi SDT: 0329324138 2020-09-24 22:47:34
47 2068270 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517193021 Nạp thành công bởi SDT: 0358783559 2020-09-24 22:33:06
48 2068262 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517171609 Nạp thành công bởi SDT: 0372787205 2020-09-24 22:31:46
49 2068261 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517166229 Nạp thành công bởi SDT: 0383838244 2020-09-24 22:31:28
50 2068260 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017222997 Nạp thành công bởi SDT: 0365336849 2020-09-24 22:31:10
51 2068258 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517155947 Nạp thành công bởi SDT: 0368874396 2020-09-24 22:30:52
52 2068257 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517149834 Nạp thành công bởi SDT: 0363203921 2020-09-24 22:30:30
53 2068256 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517144297 Nạp thành công bởi SDT: 0338880754 2020-09-24 22:30:12
54 2068253 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517119579 Nạp thành công bởi SDT: 0362636617 2020-09-24 22:29:03
55 2068251 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924517108985 Nạp thành công bởi SDT: 0373634003 2020-09-24 22:28:15
56 2068250 cuphap NAP20 20,000 đ id 2921 VNG THILO NAP20 20200924017166898 Nạp thành công bởi SDT: 0374278534 2020-09-24 22:27:55
57 2068118 cuphap MLBB 200,000 đ id 5421 VNG DK200 MLBB 20200924015848587 Nạp thành công bởi SDT: 0325288546 2020-09-24 21:24:28
58 2067911 cuphap NAP20 20,000 đ id 2856 VNG THILO NAP20 20200924515270975 Nạp thành công bởi SDT: 0325288546 2020-09-24 21:02:09
59 2067675 GARENA LM 200,000 đ id 2181 GARENA DK200 LM 13395712475625939329 Nạp thành công bởi SDT: 0363203921 2020-09-24 20:13:40
60 2067536 cuphap FF 20,000 đ id 7899 GARENA DK20 FF 11649001392594910372 Nạp thành công bởi SDT: 0337061862 2020-09-24 19:44:40
61 2067534 cuphap FF 50,000 đ id 7899 GARENA DK50 FF 9779148030392810760 Nạp thành công bởi SDT: 0358783559 2020-09-24 19:43:53
62 2067526 cuphap FF 20,000 đ id 9801 GARENA DK20 FF 11603582098404327285 Nạp thành công bởi SDT: 0338880754 2020-09-24 19:42:13
63 2067521 cuphap FF 10,000 đ id 9801 GARENA DK10 FF 7155726801430196756 Nạp thành công bởi SDT: 0375835302 2020-09-24 19:41:04
64 2067517 cuphap FF 20,000 đ id 9801 GARENA DK20 FF 2724827705743258943 Giao dich khong thanh cong. Thue bao cua quy khach khong du dieu kien su dung dich vu. Chi tiet xin lien he 198 (mien phi). Tran trong. 2020-09-24 19:40:37
65 2067516 cuphap FF 100,000 đ id 9801 GARENA DK100 FF 416238546360293757 Nạp thành công bởi SDT: 0334097469 2020-09-24 19:40:14
66 2067397 cuphap FF 20,000 đ id 5108 GARENA DK20 FF 5194309413126145932 Nạp thành công bởi SDT: 0375835302 2020-09-24 19:13:28
67 2067393 cuphap FF 50,000 đ id 5108 GARENA DK50 FF 17165352030345830531 Nạp thành công bởi SDT: 0334320369 2020-09-24 19:13:06
68 2067328 cuphap FF 20,000 đ id 10332 GARENA DK20 FF 16185894518527798415 Nạp thành công bởi SDT: 0374278534 2020-09-24 18:59:02
69 2067179 cuphap FF 20,000 đ id 10332 GARENA DK20 FF 4323621795574529531 Nạp thành công bởi SDT: 0368874396 2020-09-24 18:30:01
70 2067175 cuphap FF 50,000 đ id 9943 GARENA DK50 FF 14628533519665729271 Nạp thành công bởi SDT: 0365336849 2020-09-24 18:29:14
71 2067019 VNG NAP10 10,000 đ id 2181 VNG BIDLO NAP10 20200924511239452 Nạp thành công bởi SDT: 0329324138 2020-09-24 17:47:41
72 2066739 cuphap LM 50,000 đ id 42 GARENA DK50 LM 14346922375291647889 Nạp thành công bởi SDT: 0346672378 2020-09-24 16:20:43