Auto 10m trở lên tặng 1%

Toàn yêu cầu nạp K+ của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số tài khoản Gói ID người tạo Trạng thái Mess Time