VIETTEL KHÔNG MY HOẠT ĐỘNG 24/7

Toàn yêu cầu nạp K+ của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số tài khoản Gói ID người tạo Trạng thái Mess Time
1 2067135 1353122*** 870,000 đ id 3090 2020-09-24 18:15:30