VIETTEL KHÔNG MY HOẠT ĐỘNG 24/7

Toàn yêu cầu nạp K+ của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số tài khoản Gói ID người tạo Trạng thái Mess Time