VIETTEL KHÔNG MY HOẠT ĐỘNG 24/7

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT ID đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái UT Phản hồi Time
1 2439856 0796283*** 550,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5207 0 2020-12-01 12:36:07
2 2439855 0977304*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4770 3 2020-12-01 12:36:04
3 2439854 9731081*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9777 5 2020-12-01 12:35:22
4 2439852 0935087*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5362 5 2020-12-01 12:34:36
5 2439850 0975357*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9777 5 2020-12-01 12:34:14
6 2439849 0907436*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6159 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439849 2020-12-01 12:34:05
7 2439848 0329709*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4707 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439848 2020-12-01 12:33:42
8 2439847 0973062*** 1,440,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 10 4 2020-12-01 12:32:53
9 2439845 0339246*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 5 Nạp không thành công 2020-12-01 12:32:33
10 2439844 0837889*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7958 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439844 2020-12-01 12:32:29
11 2439843 0846944*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5366 9 Nạp không thành công 2020-12-01 12:32:21
12 2439842 0824553*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 10823 7 Nạp không thành công 2020-12-01 12:32:20
13 2439841 0936611*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 12:32:17
14 2439840 0973062*** 1,440,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 10 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 12:30:21
15 2439839 0978792*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439839 2020-12-01 12:30:06
16 2439837 0909157*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
80,000 đ id 8965 4 Đã nạp thêm 80,000 đ cho hóa đơn số 2439837 2020-12-01 12:28:21
17 2439835 0846944*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5366 9 Nạp không thành công 2020-12-01 12:27:24
18 2439833 0368578*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8701 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439833 2020-12-01 12:25:26
19 2439832 0855747*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439832 2020-12-01 12:24:38
20 2439831 0907866*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9500 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439831 2020-12-01 12:23:52
21 2439830 0969221*** 1,320,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 1 Đang ưu tiên 2020-12-01 12:23:15
22 2439829 0846944*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5366 9 Nạp không thành công 2020-12-01 12:22:59
23 2439828 0355646*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5722 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439828 2020-12-01 12:22:58
24 2439827 0971468*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5418 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439827 2020-12-01 12:21:55
25 2439826 0832910*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5321 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439826 2020-12-01 12:21:27
26 2439824 0965345*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 11069 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 12:21:10
27 2439823 0971778*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6409 0 2020-12-01 12:21:08
28 2439821 0971468*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5418 6 Nạp không thành công 2020-12-01 12:20:13
29 2439819 0378833*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5059 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439819 2020-12-01 12:19:06
30 2439818 0986015*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5418 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439818 2020-12-01 12:19:02
31 2439817 0935890*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 11187 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2439817 2020-12-01 12:18:48
32 2439815 0983099*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 9777 5 2020-12-01 12:18:28
33 2439814 0867008*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10814 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439814 2020-12-01 12:18:15
34 2439813 0974400*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439813 2020-12-01 12:16:51
35 2439812 0904244*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439812 2020-12-01 12:16:28
36 2439811 0357104*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 9186 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439811 2020-12-01 12:16:03
37 2439810 0867615*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439810 2020-12-01 12:15:58
38 2439809 0387889*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 9409 6 2020-12-01 12:15:55
39 2439808 0972633*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10131 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439808 2020-12-01 12:15:47
40 2439807 0348290*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439807 2020-12-01 12:15:36
41 2439805 0356572*** 290,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 9409 5 Nạp không thành công 2020-12-01 12:15:19
42 2439804 0356572*** 290,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 9409 5 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2439804 2020-12-01 12:14:45
43 2439803 0971290*** 720,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
300,000 đ id 3607 4 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2439803 2020-12-01 12:14:29
44 2439802 0935903*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 11187 3 2020-12-01 12:13:50
45 2439801 0393726*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 5 Đang ưu tiên 2020-12-01 12:13:42
46 2439800 0904929*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439800 2020-12-01 12:13:37
47 2439799 0378306*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 8580 3 2020-12-01 12:13:10
48 2439798 0935851*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 11187 3 2020-12-01 12:13:05
49 2439795 0903414*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439795 2020-12-01 12:12:48
50 2439794 0342436*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9777 5 2020-12-01 12:12:27
51 2439793 0967301*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8762 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439793 2020-12-01 12:12:12
52 2439792 0334681*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439792 2020-12-01 12:11:43
53 2439791 0983868*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
300,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2439791 2020-12-01 12:11:39
54 2439790 0398094*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10665 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439790 2020-12-01 12:11:05
55 2439789 0933327*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6845 8 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2439789 2020-12-01 12:11:01
56 2439788 0977266*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439788 2020-12-01 12:10:54
57 2439787 0945633*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 10318 10 Đang ưu tiên 2020-12-01 12:10:28
58 2439786 0935072*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439786 2020-12-01 12:10:26
59 2439785 0986392*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2439785 2020-12-01 12:09:57
60 2439784 0348290*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4431 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 12:09:37
61 2439783 0989633*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
300,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2439783 2020-12-01 12:09:03
62 2439779 0357361*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439779 2020-12-01 12:07:56
63 2439778 0978250*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2439778 2020-12-01 12:07:54
64 2439776 0969221*** 1,320,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 12:07:03
65 2439775 0982275*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439775 2020-12-01 12:06:59
66 2439773 0989132*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439773 2020-12-01 12:05:49
67 2439772 0349212*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4466 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 12:05:41
68 2439771 0935073*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439771 2020-12-01 12:05:06
69 2439769 9859299*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439769 2020-12-01 12:04:45
70 2439767 0336764*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9851 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439767 2020-12-01 12:04:29
71 2439761 0943430*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5683 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439761 2020-12-01 12:03:59
72 2439759 0398496*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2439759 2020-12-01 12:03:55
73 2439754 0772777*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439754 2020-12-01 12:03:06
74 2439753 0912829*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 9866 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2439753 2020-12-01 12:03:00
75 2439752 0355834*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 10394 6 Nạp không thành công 2020-12-01 12:02:32
76 2439751 0378983*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10935 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439751 2020-12-01 12:02:13
77 2439750 0938635*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9862 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439750 2020-12-01 12:01:42
78 2439749 0939178*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439749 2020-12-01 12:00:52
79 2439748 0384629*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7886 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439748 2020-12-01 12:00:00
80 2439743 0355898*** 720,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 9985 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:58:41
81 2439741 0826275*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 9866 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2439741 2020-12-01 11:58:14
82 2439740 0837727*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3775 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439740 2020-12-01 11:57:53
83 2439739 0837727*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3775 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439739 2020-12-01 11:57:46
84 2439738 0976925*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11014 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439738 2020-12-01 11:57:17
85 2439737 0398103*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4492 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439737 2020-12-01 11:56:59
86 2439736 0877866*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5547 4 Nạp không thành công 2020-12-01 11:56:40
87 2439734 0935793*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 11187 3 2020-12-01 11:56:27
88 2439733 0984413*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2439733 2020-12-01 11:55:41
89 2439731 0905337*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1013 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439731 2020-12-01 11:55:19
90 2439730 0974310*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439730 2020-12-01 11:54:56
91 2439726 0382629*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9305 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439726 2020-12-01 11:54:23
92 2439723 0333719*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439723 2020-12-01 11:53:59
93 2439721 0349212*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4466 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:53:52
94 2439720 0779454*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9869 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439720 2020-12-01 11:53:47
95 2439718 h004_gf*** 1,080,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1011 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:53:34
96 2439717 0384779*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7540 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439717 2020-12-01 11:52:50
97 2439716 0826275*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 9866 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:52:44
98 2439714 0333719*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:52:20
99 2439713 0786479*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6845 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439713 2020-12-01 11:52:13
100 2439712 0359089*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6709 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439712 2020-12-01 11:52:07
101 2439711 0909658*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 111 6 Nạp không thành công 2020-12-01 11:51:57
102 2439710 0939207*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 111 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439710 2020-12-01 11:51:40
103 2439709 0911651*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 11220 1 2020-12-01 11:51:12
104 2439706 0982947*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439706 2020-12-01 11:49:56
105 2439704 t037_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 13 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:49:10
106 2439703 t037_gm*** 230,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 13 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:49:10
107 2439702 t037_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 13 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:49:10
108 2439701 0963088*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 2020-12-01 11:49:05
109 2439700 0867571*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4707 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439700 2020-12-01 11:48:59
110 2439699 0918489*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3234 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439699 2020-12-01 11:48:33
111 2439698 0984369*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:48:28
112 2439697 0986198*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10629 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439697 2020-12-01 11:47:56
113 2439696 0982411*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6891 6 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2439696 2020-12-01 11:47:43
114 2439695 0983123*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 9279 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439695 2020-12-01 11:47:04
115 2439694 0986198*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 10629 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:46:47
116 2439693 0362566*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 347 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439693 2020-12-01 11:46:23
117 2439692 0388713*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10922 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:46:14
118 2439691 0943389*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9764 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439691 2020-12-01 11:45:58
119 2439390 0983805*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8834 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439390 2020-12-01 11:45:30
120 2439389 0982947*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:45:19
121 2439388 0905350*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2979 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439388 2020-12-01 11:44:27
122 2439387 0393726*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 5 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:44:24
123 2439386 0868627*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 8527 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:44:19
124 2439382 0363798*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4951 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439382 2020-12-01 11:43:20
125 2439381 0373338*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5486 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439381 2020-12-01 11:42:56
126 2439380 0906259*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6365 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439380 2020-12-01 11:42:02
127 2439379 0938056*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 8834 0 2020-12-01 11:41:47
128 2439377 0359701*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5845 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:41:45
129 2439376 0982947*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 5 Nạp không thành công 2020-12-01 11:41:35
130 2439374 0913423*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9591 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439374 2020-12-01 11:41:13
131 2439367 0989324*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10951 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439367 2020-12-01 11:40:21
132 2439366 0932363*** 900,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 3 2020-12-01 11:40:18
133 2439365 0905333*** 900,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 2212 3 2020-12-01 11:40:04
134 2439363 0849076*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6447 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439363 2020-12-01 11:39:43
135 2439362 0906259*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6365 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:39:42
136 2439360 0372749*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 11134 9 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2439360 2020-12-01 11:39:37
137 2439358 0846640*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6447 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439358 2020-12-01 11:39:16
138 2439356 0983752*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9591 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439356 2020-12-01 11:38:50
139 2439354 0795768*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5990 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439354 2020-12-01 11:38:40
140 2439351 0961540*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8835 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439351 2020-12-01 11:37:58
141 2439348 0903691*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439348 2020-12-01 11:37:32
142 2439347 0379918*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5990 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439347 2020-12-01 11:37:21
143 2439346 0766746*** 50,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4431 7 Nạp không thành công 2020-12-01 11:37:18
144 2439344 0985982*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 9777 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439344 2020-12-01 11:37:08
145 2439342 0862424*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1579 2 2020-12-01 11:36:55
146 2439338 h004_gf*** 1,000,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 1011 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:36:15
147 2439335 0989384*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
250,000 đ id 9777 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2439335 2020-12-01 11:35:21
148 2439331 0976340*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 58 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439331 2020-12-01 11:34:37
149 2439329 0971405*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 9777 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439329 2020-12-01 11:34:03
150 2439326 0978982*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 2322 6 2020-12-01 11:33:26
151 2439323 0985118*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 11001 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439323 2020-12-01 11:32:54
152 2439322 0373277*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 9959 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:32:46
153 2439321 0978524*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
250,000 đ id 9777 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2439321 2020-12-01 11:32:46
154 2439320 0877866*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5547 4 Nạp không thành công 2020-12-01 11:32:31
155 2439319 0912134*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1284 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439319 2020-12-01 11:32:24
156 2439318 0813180*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5500 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2439318 2020-12-01 11:31:16
157 2439316 0974355*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7886 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439316 2020-12-01 11:30:55
158 2439315 0983680*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
250,000 đ id 9777 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2439315 2020-12-01 11:30:55
159 2439314 0978950*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5547 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439314 2020-12-01 11:30:49
160 2439313 0869229*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3831 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439313 2020-12-01 11:30:48
161 2439312 0933589*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6596 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439312 2020-12-01 11:30:14
162 2439309 0888832*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3831 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2439309 2020-12-01 11:29:52
163 2439304 0938540*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
400,000 đ id 9862 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2439304 2020-12-01 11:28:33
164 2439302 0353542*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7886 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439302 2020-12-01 11:28:14
165 2439300 l072_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 8527 2 2020-12-01 11:27:39
166 2439299 0386295*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11014 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439299 2020-12-01 11:27:34
167 2439297 0934552*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439297 2020-12-01 11:27:16
168 2439293 0982300*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 11134 16 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2439293 2020-12-01 11:26:47
169 2439292 0337242*** 140,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
140,000 đ id 6200 13 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2439292 2020-12-01 11:26:42
170 2439291 0888941*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439291 2020-12-01 11:25:33
171 2439290 0333176*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6668 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439290 2020-12-01 11:25:32
172 2439289 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:07
173 2439288 t008_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
174 2439287 t008_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
175 2439286 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
176 2439285 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
177 2439284 t008_gm*** 290,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
178 2439283 t008_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
179 2439282 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
180 2439281 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
181 2439280 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
182 2439279 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
183 2439278 t008_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
184 2439277 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
185 2439276 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
186 2439275 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
187 2439274 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
188 2439273 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
189 2439272 t008_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
190 2439271 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
191 2439270 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
192 2439269 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
193 2439268 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
194 2439267 t008_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
195 2439266 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
196 2439265 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
197 2439264 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
198 2439263 t008_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
199 2439262 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
200 2439261 t008_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
201 2439260 t008_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
202 2439259 t008_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
203 2439258 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
204 2439257 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
205 2439256 t008_gf*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
206 2439255 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
207 2439254 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
208 2439253 t008_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:06
209 2439252 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
210 2439251 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
211 2439250 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
212 2439249 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
213 2439248 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
214 2439247 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
215 2439246 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
216 2439245 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
217 2439244 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:25:05
218 2439242 0933327*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6845 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:24:35
219 2439241 0914831*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6845 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439241 2020-12-01 11:23:46
220 2439240 0789530*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9862 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439240 2020-12-01 11:23:40
221 2439239 0397129*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8456 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439239 2020-12-01 11:23:31
222 2439236 0868363*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10608 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439236 2020-12-01 11:22:18
223 2439235 0981290*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4987 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439235 2020-12-01 11:21:59
224 2439234 0981959*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4350 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439234 2020-12-01 11:21:54
225 2439233 t008_gm*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:21:24
226 2439232 0367797*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3874 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439232 2020-12-01 11:21:20
227 2439231 0374999*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10199 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439231 2020-12-01 11:20:51
228 2439230 0352928*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:20:38
229 2439229 t008_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:20:21
230 2439228 0363138*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7207 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:19:45
231 2439226 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:19:27
232 2439225 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:18:46
233 2439224 0377889*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3874 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439224 2020-12-01 11:18:36
234 2439223 0825468*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439223 2020-12-01 11:18:02
235 2439222 0393145*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6255 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439222 2020-12-01 11:17:51
236 2439221 0967768*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10770 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2439221 2020-12-01 11:17:38
237 2439220 0919667*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439220 2020-12-01 11:17:31
238 2439219 0352928*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 2181 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:17:16
239 2439218 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:17:10
240 2439217 0848030*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4466 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439217 2020-12-01 11:16:58
241 2439216 0947201*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5136 1 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:16:51
242 2439215 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:16:39
243 2439214 0912919*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 8955 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:16:26
244 2439213 0985554*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6100 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439213 2020-12-01 11:16:22
245 2439212 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:16:11
246 2439211 0987803*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2181 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439211 2020-12-01 11:15:45
247 2439210 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:15:34
248 2439209 0964903*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5136 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439209 2020-12-01 11:15:20
249 2439208 t008_gm*** 260,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:14:55
250 2439206 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:14:09
251 2439205 0935929*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 11187 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2439205 2020-12-01 11:13:34
252 2439204 0935830*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 11187 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2439204 2020-12-01 11:13:34
253 2439203 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:13:25
254 2439202 0968853*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3607 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439202 2020-12-01 11:13:18
255 2439201 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:12:43
256 2439200 0942466*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6810 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2439200 2020-12-01 11:12:30
257 2439199 0969704*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3607 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439199 2020-12-01 11:12:23
258 2439198 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9838 4 2020-12-01 11:12:12
259 2439196 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2439196 2020-12-01 11:11:40
260 2439195 0362798*** 1,440,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
1,400,000 đ id 4915 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:11:31
261 2439194 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2439194 2020-12-01 11:10:59
262 2439193 0898162*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9249 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2439193 2020-12-01 11:10:51
263 2439192 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9838 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2439192 2020-12-01 11:10:31
264 2438891 0392645*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:10:13
265 2438890 0961628*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 10821 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438890 2020-12-01 11:10:12
266 2438889 0392645*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2181 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438889 2020-12-01 11:10:02
267 2438888 t008_gm*** 340,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
300,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2438888 2020-12-01 11:10:02
268 2438887 t008_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2438887 2020-12-01 11:09:13
269 2438886 0338388*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 10508 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2438886 2020-12-01 11:08:56
270 2438885 d511_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3005 5 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2438885 2020-12-01 11:08:44
271 2438884 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9838 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438884 2020-12-01 11:08:40
272 2438881 d511_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3005 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438881 2020-12-01 11:07:48
273 2438880 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9838 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438880 2020-12-01 11:07:44
274 2438879 0935552*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4611 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438879 2020-12-01 11:07:14
275 2438878 0903196*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10813 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438878 2020-12-01 11:07:06
276 2438877 t008_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2438877 2020-12-01 11:07:05
277 2438876 0375930*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6060 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 11:06:38
278 2438875 0378743*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438875 2020-12-01 11:06:34
279 2438874 0373584*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6548 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438874 2020-12-01 11:06:30
280 2438873 t008_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2438873 2020-12-01 11:06:27
281 2438872 0986594*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 6892 11 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2438872 2020-12-01 11:06:26
282 2438871 0838079*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
400,000 đ id 10823 10 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2438871 2020-12-01 11:06:22
283 2438870 0961628*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 10821 8 Nạp không thành công 2020-12-01 11:06:20
284 2438869 0937463*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6845 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438869 2020-12-01 11:06:17
285 2438868 0706881*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5500 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438868 2020-12-01 11:05:59
286 2438867 t008_gm*** 280,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
250,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2438867 2020-12-01 11:05:38
287 2438866 0979355*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3630 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438866 2020-12-01 11:05:25
288 2438865 0388233*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438865 2020-12-01 11:05:11
289 2438864 0367209*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438864 2020-12-01 11:05:02
290 2438863 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9838 2 2020-12-01 11:04:56
291 2438862 0913315*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 8443 5 Đang ưu tiên 2020-12-01 11:04:53
292 2438861 0342853*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7219 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438861 2020-12-01 11:04:51
293 2438859 0902097*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6164 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438859 2020-12-01 11:04:34
294 2438858 t008_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9838 4 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2438858 2020-12-01 11:04:07
295 2438857 0356564*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 9676 4 2020-12-01 11:04:00
296 2438856 0812375*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438856 2020-12-01 11:03:57
297 2438853 t008_gm*** 260,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
260,000 đ id 9838 4 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 2438853 2020-12-01 11:03:01
298 2438852 0787320*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4707 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438852 2020-12-01 11:02:50
299 2438850 0978253*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1298 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438850 2020-12-01 11:02:47
300 2438849 0365047*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5366 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438849 2020-12-01 11:02:41
301 2438848 0947018*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8015 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438848 2020-12-01 11:02:32
302 2438846 t008_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
250,000 đ id 9838 4 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2438846 2020-12-01 11:02:18
303 2438842 0358792*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8660 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438842 2020-12-01 11:01:20
304 2438841 0983440*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4732 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438841 2020-12-01 11:01:16
305 2438840 0966139*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4611 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438840 2020-12-01 11:00:27
306 2438838 0908978*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9294 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438838 2020-12-01 11:00:11
307 2438837 0812375*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438837 2020-12-01 10:59:56
308 2438834 0332104*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 11206 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:59:14
309 2438833 0963821*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 58 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438833 2020-12-01 10:58:44
310 2438832 0817386*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 10391 0 2020-12-01 10:58:22
311 2438831 0978258*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10078 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438831 2020-12-01 10:58:10
312 2438830 0833414*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6845 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:56:22
313 2438829 0792997*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10331 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438829 2020-12-01 10:55:28
314 2438828 0974772*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:55:02
315 2438827 0962237*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 285 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438827 2020-12-01 10:54:51
316 2438826 0373116*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10770 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438826 2020-12-01 10:54:51
317 2438825 0913391*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 9440 9 Nạp không thành công 2020-12-01 10:54:44
318 2438824 0869899*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8538 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438824 2020-12-01 10:54:24
319 2438823 0963237*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 285 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438823 2020-12-01 10:54:21
320 2438822 0978317*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
70,000 đ id 9874 8 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2438822 2020-12-01 10:54:18
321 2438821 0978484*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8955 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:54:09
322 2438820 0915743*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 9061 7 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2438820 2020-12-01 10:53:16
323 2438819 0343924*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438819 2020-12-01 10:52:59
324 2438818 0964989*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:52:47
325 2438817 0349168*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 10951 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438817 2020-12-01 10:52:45
326 2438816 0974333*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2438816 2020-12-01 10:52:33
327 2438815 0989899*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:52:28
328 2438814 0398068*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:52:12
329 2438813 0349168*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 10951 6 Nạp không thành công 2020-12-01 10:52:08
330 2438812 0935552*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4611 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:51:59
331 2438811 0376939*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2181 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2438811 2020-12-01 10:51:52
332 2438810 0983847*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:51:43
333 2438809 0846980*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8834 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438809 2020-12-01 10:51:37
334 2438808 0989049*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:51:06
335 2438807 0906208*** 1,000,000 đ MyVina
Min MG: 500,000
0 đ id 9071 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:50:56
336 2438805 0982109*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:50:21
337 2438804 0974863*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:50:18
338 2438802 0819999*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9580 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438802 2020-12-01 10:50:08
339 2438801 0868602*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:49:55
340 2438799 0989260*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:49:30
341 2438798 0978004*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:49:13
342 2438797 0976555*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:49:10
343 2438796 0906669*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7886 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438796 2020-12-01 10:49:08
344 2438795 0982559*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:48:47
345 2438793 0349374*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:48:39
346 2438792 0345303*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438792 2020-12-01 10:48:35
347 2438790 0336286*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 133 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:48:27
348 2438789 0974249*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:47:58
349 2438788 0983887*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:47:46
350 2438787 0398029*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2977 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438787 2020-12-01 10:47:45
351 2438786 0979281*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7807 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438786 2020-12-01 10:47:40
352 2438785 0975259*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4213 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:47:28
353 2438784 0343002*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:47:19
354 2438783 0384644*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2977 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438783 2020-12-01 10:47:17
355 2438782 0985548*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:47:12
356 2438781 0336456*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10256 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438781 2020-12-01 10:46:56
357 2438779 0368720*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:46:48
358 2438778 0373600*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9648 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438778 2020-12-01 10:46:47
359 2438777 0355814*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:46:41
360 2438776 0984121*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:46:11
361 2438775 0984463*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:46:09
362 2438774 0949879*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438774 2020-12-01 10:46:05
363 2438773 0982332*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5748 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438773 2020-12-01 10:45:37
364 2438772 0982241*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:45:33
365 2438771 0358706*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9923 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438771 2020-12-01 10:45:23
366 2438770 0352949*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:44:56
367 2438769 0947070*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9409 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438769 2020-12-01 10:44:52
368 2438768 0932957*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6159 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438768 2020-12-01 10:44:31
369 2438767 0859696*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6985 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:44:19
370 2438766 0979889*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:44:18
371 2438765 0795512*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438765 2020-12-01 10:44:15
372 2438763 0964667*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:43:30
373 2438762 0974087*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 2 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:43:27
374 2438761 0833414*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6845 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:43:22
375 2438760 0706720*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438760 2020-12-01 10:43:19
376 2438756 0989669*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:43:11
377 2438755 0989137*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 2 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:43:03
378 2438753 0939050*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438753 2020-12-01 10:42:45
379 2438752 t008_gf*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
380 2438751 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
381 2438750 t008_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
382 2438749 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
383 2438748 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
384 2438747 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
385 2438746 t008_gf*** 420,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
386 2438745 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
387 2438744 t008_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
388 2438743 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
389 2438742 t008_gf*** 320,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
390 2438741 t008_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
391 2438740 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
392 2438739 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
393 2438738 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
394 2438737 t008_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
395 2438736 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
396 2438735 t008_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
397 2438734 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:34
398 2438733 t008_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
399 2438732 t008_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
400 2438731 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
401 2438730 t008_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
402 2438729 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
403 2438728 t008_gf*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
404 2438727 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
405 2438726 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
406 2438725 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9306 3 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:33
407 2438724 0974937*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:42:28
408 2438723 0358735*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:42:26
409 2438722 0936787*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438722 2020-12-01 10:41:51
410 2438721 0916588*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7596 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438721 2020-12-01 10:41:40
411 2438720 0933333*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438720 2020-12-01 10:41:22
412 2438719 0964471*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1281 5 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:40:57
413 2438718 0917487*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438718 2020-12-01 10:40:45
414 2438717 0987517*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4012 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438717 2020-12-01 10:40:35
415 2438716 0903196*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:40:12
416 2438715 0356817*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:39:42
417 2438714 0982053*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:39:35
418 2438713 0903586*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 7 Nạp không thành công 2020-12-01 10:39:21
419 2438712 0988862*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4012 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438712 2020-12-01 10:39:03
420 2438711 0968467*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:38:58
421 2438710 0931200*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5207 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438710 2020-12-01 10:38:36
422 2438709 0389891*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3676 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438709 2020-12-01 10:38:11
423 2438708 0932599*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438708 2020-12-01 10:37:49
424 2438707 0704741*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5500 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438707 2020-12-01 10:37:27
425 2438705 0369865*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6164 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438705 2020-12-01 10:37:05
426 2438704 0905459*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 5 Nạp không thành công 2020-12-01 10:36:41
427 2438703 0975463*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:36:22
428 2438702 0977307*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:35:53
429 2438701 0904178*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2438701 2020-12-01 10:35:46
430 2438700 0912056*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9409 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438700 2020-12-01 10:35:29
431 2438699 0981455*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:35:19
432 2438697 0397877*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10819 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438697 2020-12-01 10:34:46
433 2438696 0362677*** 90,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:34:37
434 2438694 0777329*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5500 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438694 2020-12-01 10:34:11
435 2438692 0989193*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:34:07
436 2438691 0983236*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:33:37
437 2438690 0846231*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3319 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438690 2020-12-01 10:33:29
438 2438689 0379518*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9241 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438689 2020-12-01 10:33:24
439 2438688 0941642*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3229 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:33:18
440 2438686 0971628*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:32:43
441 2438685 0936107*** 230,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6701 4 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2438685 2020-12-01 10:31:58
442 2438684 0335415*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 271 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438684 2020-12-01 10:31:53
443 2438683 0777329*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5500 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:31:10
444 2438682 0389655*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 9409 9 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2438682 2020-12-01 10:30:42
445 2438681 0776633*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5500 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438681 2020-12-01 10:30:32
446 2438680 0933908*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6159 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438680 2020-12-01 10:30:04
447 2438679 0388046*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9409 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438679 2020-12-01 10:29:55
448 2438678 0345106*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4466 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:29:39
449 2438677 0987550*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 9065 0 2020-12-01 10:28:50
450 2438676 0902290*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4736 4 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2438676 2020-12-01 10:28:36
451 2438675 0835237*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438675 2020-12-01 10:28:29
452 2438673 0706661*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438673 2020-12-01 10:27:58
453 2438672 0902692*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438672 2020-12-01 10:27:30
454 2438671 0976833*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10770 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2438671 2020-12-01 10:27:19
455 2438670 0933572*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 8015 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438670 2020-12-01 10:27:12
456 2438669 0346563*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 11185 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438669 2020-12-01 10:27:09
457 2438668 0919269*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9518 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438668 2020-12-01 10:27:07
458 2438667 0793686*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1039 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438667 2020-12-01 10:27:00
459 2438666 0967594*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 10770 5 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2438666 2020-12-01 10:26:37
460 2438665 0706198*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1039 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438665 2020-12-01 10:26:36
461 2438664 0964138*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5059 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438664 2020-12-01 10:26:21
462 2438663 0706050*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1039 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438663 2020-12-01 10:26:02
463 2438662 0782734*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1039 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438662 2020-12-01 10:25:30
464 2438661 0983690*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 10160 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438661 2020-12-01 10:24:56
465 2438660 0397877*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 10819 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:24:48
466 2438659 0914273*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6447 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2438659 2020-12-01 10:24:04
467 2438658 0946552*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8693 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438658 2020-12-01 10:24:02
468 2438653 0325886*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5257 1 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:23:03
469 2438651 0345739*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 286 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438651 2020-12-01 10:22:42
470 2438648 0935877*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 10813 5 Nạp không thành công 2020-12-01 10:22:18
471 2438646 0345045*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4987 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438646 2020-12-01 10:22:12
472 2438644 0934802*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 0 2020-12-01 10:21:46
473 2438643 0814437*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438643 2020-12-01 10:21:41
474 2438642 0338605*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 6738 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2438642 2020-12-01 10:21:02
475 2438641 0848552*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2181 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438641 2020-12-01 10:20:29
476 2438640 0364429*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 10843 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2438640 2020-12-01 10:20:27
477 2438639 0923196*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 10813 5 Nạp không thành công 2020-12-01 10:20:08
478 2438638 0976952*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4354 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438638 2020-12-01 10:20:05
479 2438637 0903196*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10813 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438637 2020-12-01 10:19:40
480 2438636 0917109*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 8698 7 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2438636 2020-12-01 10:19:25
481 2438635 0848552*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 2181 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438635 2020-12-01 10:19:20
482 2438634 0966553*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4430 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:19:14
483 2438633 0905934*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438633 2020-12-01 10:18:08
484 2438630 0903110*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5115 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:17:07
485 2438629 0898222*** 640,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7362 4 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2438629 2020-12-01 10:16:48
486 2438628 0762768*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438628 2020-12-01 10:16:43
487 2438627 0982947*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 7 Nạp không thành công 2020-12-01 10:16:38
488 2438408 0396661*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438408 2020-12-01 10:16:09
489 2438323 0964318*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438323 2020-12-01 10:14:57
490 2438322 0964318*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 11007 7 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2438322 2020-12-01 10:14:29
491 2438321 0938233*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9869 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438321 2020-12-01 10:14:24
492 2438320 0913500*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 287 5 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:13:37
493 2438318 l020_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 10473 6 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:12:42
494 2438316 0987574*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2181 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438316 2020-12-01 10:12:25
495 2438315 0353618*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4431 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438315 2020-12-01 10:12:18
496 2438313 0918647*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6845 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438313 2020-12-01 10:12:12
497 2438312 0383764*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7015 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438312 2020-12-01 10:11:52
498 2438311 0913500*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 287 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438311 2020-12-01 10:11:44
499 2438310 8494563*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 10318 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:11:37
500 2438309 0383764*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7015 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438309 2020-12-01 10:11:30
501 2438308 l020_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 10473 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:11:18
502 2438307 0989577*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2359 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438307 2020-12-01 10:11:11
503 2438306 t037_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 10:10:28
504 2438305 0985145*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 10473 10 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2438305 2020-12-01 10:10:21
505 2438304 0946098*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2181 10 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:10:17
506 2438303 0379054*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6748 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438303 2020-12-01 10:10:14
507 2438302 0389080*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10762 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438302 2020-12-01 10:10:13
508 2438301 0342397*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5845 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438301 2020-12-01 10:10:02
509 2438300 0342853*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7219 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438300 2020-12-01 10:09:51
510 2438299 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 10:09:34
511 2438298 0931692*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3277 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438298 2020-12-01 10:09:15
512 2438297 0342853*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7219 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438297 2020-12-01 10:09:10
513 2438296 0977036*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 275 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438296 2020-12-01 10:08:44
514 2438295 0904034*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438295 2020-12-01 10:08:37
515 2438294 0987384*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4350 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:08:26
516 2438293 0985553*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6200 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438293 2020-12-01 10:08:14
517 2438291 0903725*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438291 2020-12-01 10:07:21
518 2438289 0769382*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438289 2020-12-01 10:06:42
519 2438288 0368732*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5845 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438288 2020-12-01 10:06:30
520 2438287 0868966*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3112 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:06:29
521 2438286 0777733*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438286 2020-12-01 10:06:00
522 2438284 0982911*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 8116 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438284 2020-12-01 10:05:33
523 2438283 0848552*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2181 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438283 2020-12-01 10:04:17
524 2438282 t037_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 10:04:04
525 2438281 0904688*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:03:51
526 2438280 0901562*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:03:51
527 2438279 0904088*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:03:51
528 2438278 0938203*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:03:51
529 2438277 0904286*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:03:51
530 2438276 0934283*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:03:51
531 2438275 0904978*** 350,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5127 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 10:03:51
532 2438274 0904467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5127 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438274 2020-12-01 10:03:51
533 2438273 0936696*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5127 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438273 2020-12-01 10:03:51
534 2438272 0936607*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5127 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438272 2020-12-01 10:03:51
535 2438271 0905006*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10813 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438271 2020-12-01 10:03:49
536 2438270 t037_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 10:03:37
537 2438269 0961621*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11007 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438269 2020-12-01 10:03:22
538 2438267 0974815*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 347 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438267 2020-12-01 10:02:49
539 2438266 0768112*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6814 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438266 2020-12-01 10:02:44
540 2438265 0965486*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3098 5 Nạp không thành công 2020-12-01 10:02:33
541 2438264 0348250*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10310 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438264 2020-12-01 10:02:25
542 2438263 0908322*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6159 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438263 2020-12-01 10:02:24
543 2438262 0914958*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6447 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438262 2020-12-01 10:02:06
544 2438261 0964399*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 10:01:53
545 2438260 0908322*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6159 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 10:01:44
546 2438259 0974281*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3429 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438259 2020-12-01 10:01:38
547 2438258 0964399*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 10:01:28
548 2438257 0328545*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7011 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2438257 2020-12-01 10:00:36
549 2438256 0382673*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6384 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438256 2020-12-01 10:00:22
550 2438254 t037_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 10:00:05
551 2438253 0903803*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6814 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:59:55
552 2438251 0354346*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:59:24
553 2438250 t037_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 9729 3 2020-12-01 09:59:13
554 2438249 0914939*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7807 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438249 2020-12-01 09:58:38
555 2438248 0969680*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9580 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438248 2020-12-01 09:58:33
556 2438247 0868966*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3112 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:58:06
557 2438246 0842111*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2181 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:58:04
558 2438245 0912102*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 9847 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438245 2020-12-01 09:57:57
559 2438244 0933241*** 600,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
600,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2438244 2020-12-01 09:57:55
560 2438243 0921436*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 4490 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:57:53
561 2438242 0398680*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 58 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438242 2020-12-01 09:57:33
562 2438241 0932001*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438241 2020-12-01 09:57:32
563 2438240 0931020*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438240 2020-12-01 09:57:28
564 2438239 0914939*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7807 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438239 2020-12-01 09:57:26
565 2438238 0389172*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8835 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:57:24
566 2438237 0983371*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 1281 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:56:59
567 2438236 0343924*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 347 8 Nạp không thành công 2020-12-01 09:56:45
568 2438235 0906251*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
1,000,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2438235 2020-12-01 09:56:45
569 2438234 b241_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
180,000 đ id 9591 5 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2438234 2020-12-01 09:56:10
570 2438233 b241_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 9591 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438233 2020-12-01 09:55:50
571 2438232 0977988*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 9903 2 2020-12-01 09:55:41
572 2438231 0338865*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2684 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438231 2020-12-01 09:55:39
573 2438230 0934024*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6814 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438230 2020-12-01 09:55:29
574 2438229 b241_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
100,000 đ id 9591 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438229 2020-12-01 09:55:29
575 2438228 0375495*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8116 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:55:17
576 2438227 0394189*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9409 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438227 2020-12-01 09:55:13
577 2438226 0982332*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5748 7 Nạp không thành công 2020-12-01 09:55:07
578 2438225 0815950*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8937 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438225 2020-12-01 09:54:45
579 2438224 0379054*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
150,000 đ id 6748 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2438224 2020-12-01 09:54:25
580 2438223 0375495*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8116 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:54:10
581 2438222 0386747*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 8742 8 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2438222 2020-12-01 09:53:59
582 2438220 0815323*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10406 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438220 2020-12-01 09:53:36
583 2438218 0375495*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 8116 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:53:23
584 2438217 0815950*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8937 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:53:20
585 2438216 0326392*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
500,000 đ id 3137 5 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2438216 2020-12-01 09:53:14
586 2438214 0358963*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 293 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:53:14
587 2438213 0972886*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4354 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:53:05
588 2438212 0965649*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 9874 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2438212 2020-12-01 09:52:59
589 2438210 0902601*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438210 2020-12-01 09:52:53
590 2438208 0327404*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:52:18
591 2438206 0969344*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2576 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:52:05
592 2438205 abc123*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 2576 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:51:43
593 2438204 0963967*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5972 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438204 2020-12-01 09:51:36
594 2438203 0354346*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 2181 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:50:26
595 2438201 0362584*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9238 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438201 2020-12-01 09:48:57
596 2438198 0913500*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 287 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:48:40
597 2438194 0919049*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4736 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:48:21
598 2438193 0397146*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10700 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438193 2020-12-01 09:48:20
599 2438192 0969726*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 9874 8 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2438192 2020-12-01 09:48:03
600 2438189 0934514*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4736 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438189 2020-12-01 09:46:59
601 2438188 0932761*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 10871 4 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:46:56
602 2438187 0906962*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4734 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438187 2020-12-01 09:46:49
603 2438186 0912919*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 8955 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:45:58
604 2438185 0832670*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10722 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438185 2020-12-01 09:45:57
605 2438184 0904720*** 130,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
80,000 đ id 10871 4 Đã nạp thêm 80,000 đ cho hóa đơn số 2438184 2020-12-01 09:45:45
606 2438181 0909280*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438181 2020-12-01 09:45:28
607 2438178 0826050*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1376 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438178 2020-12-01 09:44:37
608 2438177 0364048*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9500 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438177 2020-12-01 09:44:22
609 2438176 0388267*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1284 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438176 2020-12-01 09:44:04
610 2438175 0386138*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4012 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438175 2020-12-01 09:43:42
611 2438172 0364144*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
500,000 đ id 4431 8 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2438172 2020-12-01 09:43:07
612 2438171 0389564*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 9648 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438171 2020-12-01 09:43:05
613 2438170 0974652*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 247 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438170 2020-12-01 09:42:54
614 2438169 0869063*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 11140 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438169 2020-12-01 09:42:41
615 2438168 0903308*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7956 5 Nạp không thành công 2020-12-01 09:42:19
616 2438167 0972386*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 8786 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438167 2020-12-01 09:42:04
617 2438166 0376877*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4430 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:41:58
618 2438165 0378183*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 11140 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2438165 2020-12-01 09:41:51
619 2438164 0398555*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2438164 2020-12-01 09:41:44
620 2438163 0971378*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6200 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438163 2020-12-01 09:41:31
621 2438162 0375165*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2181 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:41:22
622 2438161 0962060*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 135 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438161 2020-12-01 09:40:46
623 2438159 0356421*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1284 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438159 2020-12-01 09:40:36
624 2438158 0983966*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 9874 8 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2438158 2020-12-01 09:40:24
625 2438157 0888524*** 420,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:40:20
626 2438156 0398424*** 270,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 4913 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:40:18
627 2438154 0389489*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6985 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2438154 2020-12-01 09:40:04
628 2438153 0915150*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:40:00
629 2438152 0938446*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2438152 2020-12-01 09:39:53
630 2438151 0353618*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4431 7 Nạp không thành công 2020-12-01 09:39:49
631 2438150 0948501*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:39:41
632 2438149 0369039*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
633 2438148 0976974*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
634 2438147 0367919*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
635 2438146 0384199*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
636 2438145 0344812*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
637 2438144 0977609*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
638 2438143 0376105*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
639 2438142 0343888*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
640 2438141 0362624*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
641 2438140 0372220*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
642 2438139 0982169*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
643 2438138 0975422*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
644 2438137 0345646*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
645 2438136 0985428*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:38
646 2438135 0329747*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
647 2438134 0349740*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
648 2438133 0329258*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
649 2438132 0981945*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
650 2438131 0337361*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
651 2438130 0367766*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
652 2438129 0337361*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
653 2438128 0985671*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
654 2438127 0395364*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
655 2438126 0375258*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
656 2438125 0384492*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
657 2438124 0348649*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
658 2438123 0395215*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
659 2438122 0329747*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
660 2438121 0981922*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
661 2438120 0399162*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
662 2438119 0975422*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
663 2438118 0398386*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
664 2438117 0386873*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
665 2438116 0385523*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
666 2438115 0971498*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
667 2438114 0395215*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
668 2438113 0868256*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
669 2438112 0395364*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
670 2438111 0333140*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
671 2438110 0982169*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
672 2438109 0346692*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
673 2438108 0367766*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
674 2438107 0989030*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
675 2438106 0376967*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
676 2438105 0388229*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
677 2438104 0339097*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
678 2438103 0985075*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
679 2438102 0988792*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
680 2438101 0344812*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
681 2438100 0981922*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
682 2438099 0379087*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
683 2438098 0976796*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
684 2438097 0989030*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
685 2438096 0395160*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
686 2438095 0372220*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:37
687 2438094 0977322*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Đang ưu tiên 2020-12-01 09:39:36
688 2438093 0348649*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438093 2020-12-01 09:39:36
689 2438092 0399162*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438092 2020-12-01 09:39:36
690 2438091 0384984*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Nạp không thành công 2020-12-01 09:39:36
691 2438090 0869289*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438090 2020-12-01 09:39:36
692 2438089 0388956*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438089 2020-12-01 09:39:36
693 2438088 0372319*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438088 2020-12-01 09:39:36
694 2438087 0976043*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438087 2020-12-01 09:39:36
695 2438086 0389226*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438086 2020-12-01 09:39:36
696 2438085 0961958*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438085 2020-12-01 09:39:36
697 2438084 0346708*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438084 2020-12-01 09:39:36
698 2438083 0399722*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438083 2020-12-01 09:39:36
699 2438082 0977322*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438082 2020-12-01 09:39:36
700 2438081 0392422*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438081 2020-12-01 09:39:36
701 2438080 0987212*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Nạp không thành công 2020-12-01 09:39:36
702 2438079 0346472*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438079 2020-12-01 09:39:36
703 2438078 0337123*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438078 2020-12-01 09:39:36
704 2438077 0358110*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438077 2020-12-01 09:39:36
705 2438076 0973885*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438076 2020-12-01 09:39:36
706 2438075 0399055*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438075 2020-12-01 09:39:36
707 2438074 0328588*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438074 2020-12-01 09:39:36
708 2438073 0377971*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438073 2020-12-01 09:39:36
709 2438072 0378971*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438072 2020-12-01 09:39:36
710 2438071 0336626*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438071 2020-12-01 09:39:36
711 2438070 0362867*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438070 2020-12-01 09:39:36
712 2438069 0969152*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438069 2020-12-01 09:39:36
713 2438068 0329747*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438068 2020-12-01 09:39:36
714 2438067 0346692*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438067 2020-12-01 09:39:36
715 2438066 0378200*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438066 2020-12-01 09:39:36
716 2438065 0364298*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438065 2020-12-01 09:39:36
717 2438064 0969547*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438064 2020-12-01 09:39:36
718 2438063 0353848*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438063 2020-12-01 09:39:36
719 2438062 0339376*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438062 2020-12-01 09:39:36
720 2438061 0971918*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438061 2020-12-01 09:39:36
721 2438060 0967284*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438060 2020-12-01 09:39:36
722 2438059 0368605*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Nạp không thành công 2020-12-01 09:39:36
723 2438058 0365517*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438058 2020-12-01 09:39:36
724 2438057 0395160*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438057 2020-12-01 09:39:36
725 2438056 0382279*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438056 2020-12-01 09:39:36
726 2438055 0399055*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438055 2020-12-01 09:39:36
727 2438054 0349142*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438054 2020-12-01 09:39:36
728 2438053 0392422*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438053 2020-12-01 09:39:35
729 2438052 0336808*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438052 2020-12-01 09:39:35
730 2438051 0344690*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438051 2020-12-01 09:39:35
731 2438050 0399722*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438050 2020-12-01 09:39:35
732 2438049 0973037*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438049 2020-12-01 09:39:35
733 2438048 0365517*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438048 2020-12-01 09:39:35
734 2438047 0972725*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438047 2020-12-01 09:39:35
735 2438046 0389225*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438046 2020-12-01 09:39:35
736 2438045 0378212*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438045 2020-12-01 09:39:35
737 2438044 0989614*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438044 2020-12-01 09:39:35
738 2438043 0967284*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438043 2020-12-01 09:39:35
739 2438042 0392482*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438042 2020-12-01 09:39:35
740 2438041 0987064*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438041 2020-12-01 09:39:35
741 2438040 0382279*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438040 2020-12-01 09:39:35
742 2438039 0328773*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Nạp không thành công 2020-12-01 09:39:35
743 2438038 0985338*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438038 2020-12-01 09:39:35
744 2438037 0343571*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438037 2020-12-01 09:39:35
745 2438036 0989614*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438036 2020-12-01 09:39:35
746 2438035 0365517*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438035 2020-12-01 09:39:35
747 2438034 0339101*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438034 2020-12-01 09:39:35
748 2438033 0334527*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438033 2020-12-01 09:39:35
749 2438032 0964706*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438032 2020-12-01 09:39:35
750 2438031 0977799*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438031 2020-12-01 09:39:35
751 2438030 0377971*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438030 2020-12-01 09:39:35
752 2438029 0339376*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438029 2020-12-01 09:39:35
753 2438028 0378212*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438028 2020-12-01 09:39:35
754 2438027 0374447*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438027 2020-12-01 09:39:35
755 2438026 0989614*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438026 2020-12-01 09:39:35
756 2438025 0382279*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438025 2020-12-01 09:39:35
757 2438024 0352022*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438024 2020-12-01 09:39:35
758 2438023 0329955*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438023 2020-12-01 09:39:35
759 2438022 0334527*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438022 2020-12-01 09:39:35
760 2438021 0338875*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438021 2020-12-01 09:39:35
761 2438020 0332466*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438020 2020-12-01 09:39:35
762 2438019 0357847*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438019 2020-12-01 09:39:35
763 2438018 0338669*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438018 2020-12-01 09:39:35
764 2438017 0328879*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438017 2020-12-01 09:39:35
765 2438016 0362699*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438016 2020-12-01 09:39:35
766 2438015 0367075*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438015 2020-12-01 09:39:35
767 2438014 0378212*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438014 2020-12-01 09:39:34
768 2438013 0343221*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438013 2020-12-01 09:39:34
769 2438012 0328879*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438012 2020-12-01 09:39:34
770 2438011 0985338*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438011 2020-12-01 09:39:34
771 2438010 0328588*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438010 2020-12-01 09:39:34
772 2438009 0372319*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438009 2020-12-01 09:39:34
773 2438008 0396222*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5500 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438008 2020-12-01 09:39:34
774 2438007 0389112*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438007 2020-12-01 09:39:34
775 2438006 0372633*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Nạp không thành công 2020-12-01 09:39:34
776 2438005 0982616*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438005 2020-12-01 09:39:34
777 2438004 0971414*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438004 2020-12-01 09:39:34
778 2438003 0337361*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438003 2020-12-01 09:39:34
779 2438002 0365517*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438002 2020-12-01 09:39:34
780 2438001 0989614*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438001 2020-12-01 09:39:34
781 2438000 0367274*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2438000 2020-12-01 09:39:34
782 2437999 0386780*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437999 2020-12-01 09:39:34
783 2437998 0346496*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437998 2020-12-01 09:39:34
784 2437997 0392482*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437997 2020-12-01 09:39:34
785 2437996 0338669*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437996 2020-12-01 09:39:34
786 2437995 0963891*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437995 2020-12-01 09:39:34
787 2437994 0353957*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437994 2020-12-01 09:39:34
788 2437993 0378212*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437993 2020-12-01 09:39:34
789 2437992 0989614*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437992 2020-12-01 09:39:34
790 2437991 0397778*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437991 2020-12-01 09:39:34
791 2437990 0967108*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437990 2020-12-01 09:39:34
792 2437989 0327678*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437989 2020-12-01 09:39:34
793 2437988 0865351*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437988 2020-12-01 09:39:34
794 2437987 0335624*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437987 2020-12-01 09:39:34
795 2437986 0358480*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437986 2020-12-01 09:39:34
796 2437985 0328214*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437985 2020-12-01 09:39:34
797 2437984 0379897*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437984 2020-12-01 09:39:34
798 2437983 0367274*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437983 2020-12-01 09:39:34
799 2437982 0399994*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437982 2020-12-01 09:39:34
800 2437981 0362719*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437981 2020-12-01 09:39:34
801 2437980 0962605*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437980 2020-12-01 09:39:34
802 2437979 0962225*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437979 2020-12-01 09:39:34
803 2437978 0333227*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437978 2020-12-01 09:39:34
804 2437977 0332211*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437977 2020-12-01 09:39:34
805 2437976 0336808*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437976 2020-12-01 09:39:33
806 2437975 0352429*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437975 2020-12-01 09:39:33
807 2437974 0394118*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437974 2020-12-01 09:39:33
808 2437973 0328773*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 8 Nạp không thành công 2020-12-01 09:39:33
809 2437972 0328214*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437972 2020-12-01 09:39:33
810 2437971 0975990*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437971 2020-12-01 09:39:33
811 2437970 0372312*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437970 2020-12-01 09:39:33
812 2437969 0338669*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437969 2020-12-01 09:39:33
813 2437968 0967327*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437968 2020-12-01 09:39:33
814 2437967 0868595*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437967 2020-12-01 09:39:33
815 2437966 0354751*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437966 2020-12-01 09:39:33
816 2437965 0393314*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437965 2020-12-01 09:39:33
817 2437964 0372220*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437964 2020-12-01 09:39:33
818 2437963 0966062*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437963 2020-12-01 09:39:33
819 2437962 0333227*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437962 2020-12-01 09:39:33
820 2437961 0977900*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437961 2020-12-01 09:39:33
821 2437960 0366217*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437960 2020-12-01 09:39:33
822 2437959 0328214*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437959 2020-12-01 09:39:33
823 2437958 0377971*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437958 2020-12-01 09:39:33
824 2437957 0354751*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437957 2020-12-01 09:39:33
825 2437956 0367075*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437956 2020-12-01 09:39:33
826 2437955 0346606*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437955 2020-12-01 09:39:33
827 2437954 0966883*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437954 2020-12-01 09:39:33
828 2437953 0377667*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 11199 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437953 2020-12-01 09:39:33
829 2437952 0826569*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:39:22
830 2437950 0911401*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:39:03
831 2437949 0834809*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5164 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437949 2020-12-01 09:39:02
832 2437948 0397111*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 10131 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437948 2020-12-01 09:38:50
833 2437947 0917721*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:38:46
834 2437946 0762835*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8922 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437946 2020-12-01 09:38:41
835 2437945 0933919*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
30,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2437945 2020-12-01 09:38:37
836 2437944 0949480*** 320,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:38:28
837 2437943 0987736*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437943 2020-12-01 09:38:12
838 2437942 0888666*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 2020-12-01 09:38:10
839 2437941 0888250*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5500 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437941 2020-12-01 09:38:07
840 2437940 0973833*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 9756 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437940 2020-12-01 09:37:13
841 2437939 0978707*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 7 Nạp không thành công 2020-12-01 09:37:12
842 2437938 0978707*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 7 Nạp không thành công 2020-12-01 09:37:12
843 2437937 0978707*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 7 Nạp không thành công 2020-12-01 09:37:12
844 2437936 0978707*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 11199 7 Nạp không thành công 2020-12-01 09:37:12
845 2437934 0378183*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11140 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:36:49
846 2437933 0369732*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1281 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437933 2020-12-01 09:36:43
847 2437932 0329803*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437932 2020-12-01 09:36:37
848 2437931 0362743*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6447 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2437931 2020-12-01 09:36:07
849 2437930 0973833*** 900,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
900,000 đ id 9756 6 Đã nạp đủ tiền 900,000 đ cho hóa đơn số 2437930 2020-12-01 09:36:06
850 2437928 0834809*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5164 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:35:48
851 2437927 0906398*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6814 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437927 2020-12-01 09:35:45
852 2437926 0358508*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 58 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437926 2020-12-01 09:35:41
853 2437925 0345935*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6447 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:35:22
854 2437924 0935146*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437924 2020-12-01 09:35:11
855 2437923 0396426*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 73 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437923 2020-12-01 09:35:11
856 2437921 0359195*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11010 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:34:13
857 2437920 0969929*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6905 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437920 2020-12-01 09:34:07
858 2437919 0393740*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 286 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437919 2020-12-01 09:33:36
859 2437918 0799401*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437918 2020-12-01 09:33:11
860 2437917 0397111*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
450,000 đ id 10131 7 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2437917 2020-12-01 09:32:35
861 2437916 0944436*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10843 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437916 2020-12-01 09:32:14
862 2437914 0860635*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 11140 16 Đơn sai vui lòng kiểm tra lại or liên hệ admin biết chi tiết 2020-12-01 09:32:08
863 2437913 0975262*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1039 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437913 2020-12-01 09:31:42
864 2437912 0839300*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5972 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2437912 2020-12-01 09:31:01
865 2437911 0908662*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5115 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:30:53
866 2437910 0786178*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 52 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437910 2020-12-01 09:30:49
867 2437909 0778514*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437909 2020-12-01 09:30:46
868 2437908 0904725*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437908 2020-12-01 09:30:46
869 2437907 0898646*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437907 2020-12-01 09:30:46
870 2437906 0705943*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437906 2020-12-01 09:30:46
871 2437905 0705259*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437905 2020-12-01 09:30:46
872 2437904 0904778*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437904 2020-12-01 09:30:46
873 2437903 0763117*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437903 2020-12-01 09:30:46
874 2437902 0799196*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437902 2020-12-01 09:30:46
875 2437901 0896527*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437901 2020-12-01 09:30:45
876 2437900 0906584*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437900 2020-12-01 09:30:45
877 2437899 0773313*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437899 2020-12-01 09:30:45
878 2437898 0705409*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437898 2020-12-01 09:30:45
879 2437897 0778575*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437897 2020-12-01 09:30:45
880 2437896 0705947*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437896 2020-12-01 09:30:45
881 2437895 0799050*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437895 2020-12-01 09:30:45
882 2437894 0782798*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437894 2020-12-01 09:30:45
883 2437893 0705492*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437893 2020-12-01 09:30:45
884 2437892 0898620*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 11196 5 Nạp không thành công 2020-12-01 09:30:45
885 2437891 0705403*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437891 2020-12-01 09:30:45
886 2437890 0705298*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 11196 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437890 2020-12-01 09:30:45
887 2437889 0867517*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5164 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437889 2020-12-01 09:30:35
888 2437888 0782284*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 10382 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437888 2020-12-01 09:30:26
889 2437887 0988546*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2181 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2437887 2020-12-01 09:30:20
890 2437886 0938085*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5115 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:29:43
891 2437885 0888720*** 1,040,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 8946 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-12-01 09:29:40
892 2437884 0902018*** 270,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 8786 4 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2437884 2020-12-01 09:29:36
893 2437883 0356952*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6055 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437883 2020-12-01 09:29:26
894 2437882 0936611*** 400,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 8786 4 Nạp không thành công 2020-12-01 09:29:11
895 2437881 0386895*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5164 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437881 2020-12-01 09:29:04
896 2437880 0972806*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5972 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437880 2020-12-01 09:29:00
897 2437879 0906005*** 390,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 8786 4 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2437879 2020-12-01 09:28:49
898 2437878 0765186*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437878 2020-12-01 09:28:44
899 2437877 0866009*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 10256 6 Nạp không thành công 2020-12-01 09:28:30
900 2437876 0906039*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 8786 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2437876 2020-12-01 09:28:20
901 2437875 0962137*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 5059 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2437875 2020-12-01 09:28:10
902 2437874 0336196*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437874 2020-12-01 09:28:09
903 2437873 0971378*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6200 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2437873 2020-12-01 09:27:51
904 2437872 0936170*** 1,200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
210,000 đ id 8786 4 Đã nạp thêm 210,000 đ cho hóa đơn số 2437872 2020-12-01 09:27:50
905 2437870 0817160*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
350,000 đ id 8946 6 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2437870 2020-12-01 09:27:18
906 2437869 0382929*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 10770 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2437869 2020-12-01 09:27:07
907 2437868 0768210*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 8786 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2437868 2020-12-01 09:26:54
908 2437867 0388889*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2181 9 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2437867 2020-12-01 09:26:53
909 2437865 0333456*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437865 2020-12-01 09:26:02
910 2437864 0989755*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 11138 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437864 2020-12-01 09:25:33
911 2437862 0338211*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2181 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437862 2020-12-01 09:25:18
912 2437861 0905503*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4431 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2437861 2020-12-01 09:25:09
913 2437859 0399275*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 347 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437859 2020-12-01 09:23:58
914 2437857 0981030*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 9617 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2437857 2020-12-01 09:23:43